TRANSLATE HERE

WELKOM THEO-HERBOTS ERVARINGSDESKUNDIGE

De bron waar je altijd op kunt vertrouwen

Welkom bij Theo-Herbots Ervaringsdeskundige, mijn eigen passieproject dat gevuld is met unieke en boeiende content. Ontdek mijn website en alles wat ik te bieden heb; misschien zal Theo-Herbots Ervaringsdeskundige ook jouw eigen passies doen ontbranden.

Drie Thema’s waar ik van zeer nauw mee betrokken ben geweest en die ik in regelmatige Blog-Berichten met U zal delen in de hoop op die manier heel wat ellende en miserie te voorkomen

Alcoholisme een zwaar maar vaak doodgezwegen probleem in onze Westers maatschappij

Alcoholisme of drankzucht[1] is de verslaving aan alcohol en consumptie van alcoholhoudende drank. De verslaafde kan niet meer stoppen met het gebruik en drinkt zoveel dat de gezondheid, het werk en het sociaal leven eronder lijden. Waar verslaving aan de meeste andere drugs (met uitzondering van roken) zich meestal beperkt tot groepen ter grootte van minder dan 1 promille van de bevolking, is alcoholisme een wijdverbreid verschijnsel dat enkele procenten ervan treft.

Alcoholisme kan gezien worden als een progressieve aandoening die meestal geleidelijk ontstaat. Men begint met af en toe een drankje voor de gezelligheid of ter ontspanning; na verloop van tijd neemt de frequentie van die drinkmomenten toe en uiteindelijk komt de persoon in kwestie (of diens omgeving) tot de ontdekking dat men niet (of minder goed) meer kan functioneren zonder gedronken te hebben. Gedragingen worden in steeds sterkere mate door de drank beïnvloed, en kunnen leiden tot onder meer plichtsverzuim, verwaarlozing, ruzie en geheugenstoornissen. Alcoholisme heeft duidelijk kenmerken van het gebruik van een harddrug, zoals het verslavingsgedrag en de ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Een tweedde thema dat hier aan bod zal komen “Zelfdoding”

Wat is het?

Elke dag maken gemiddeld drie mensen in ons land een einde aan hun leven. Vrouwen ondernemen vaker suïcidepogingen dan mannen, maar twee keer meer mannen dan vrouwen beëindigen hun leven ook daadwerkelijk. Ongeveer 30 procent van de mannen en 35 procent van de vrouwen zegt ooit in zijn leven een suïcidewens gehad te hebben. Jongeren en mannen tussen 35 en 49 en van boven de 80 zijn een extra kwetsbare groep. 

Uitzichtloos

Het komt maar zelden voor dat mensen echt verlangen om dood te zijn. Vaker zoeken ze een manier om een einde te maken aan een situatie die zeer pijnlijk is of uitzichtloos lijkt. Ze lijken voor die moeilijke situatie geen andere uitweg meer te zien dan een einde te maken aan hun leven. Bij depressieve mensen is zelfdoding een manier om de hevige emotionele pijn waaraan geen einde lijkt te komen, te stoppen. 

De kans op suïcide is groter bij mensen die net met antidepressiva zijn begonnen. Het duurt doorgaans enkele weken voor deze medicijnen tot een betere stemming leiden. In deze periode is het dus raadzaam om extra alert te zijn.

Geen aanstellerij

Mensen die denken aan zelfdoding of een suïcidepoging ondernemen, moeten altijd serieus genomen worden. Een suïcidepoging is geen aanstellerij, ze wijst op een intens psychisch lijden. Dat kan te maken hebben met psychische aandoeningen, schokkende en pijnlijke gebeurtenissen, grote tegenslagen of teleurstellingen. Ook het verlies van een dierbaar persoon, schaamte, eenzaamheid en isolement en een gevoel van uitzichtloosheid, kunnen de uitlokkende factor zijn voor suïcide. Soms is de reden tot wanhoop voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen.

Zelfdoding is nooit het gevolg van één factor, maar wel een complex samenspel van factoren. We gaan ervan uit dat zelfdoding verklaard kan worden door het samengaan van risicofactoren (bv. psychische   problemen,…), drempelverlagende factoren (beschikbaarheid middelen) en uitlokkende factoren (bv. een verlieservaring), in combinatie met het ontbreken van voldoende beschermende factoren (sociale steun,…).

Mensen gaan zelden impulsief over tot zelfdoding. Meestal lopen ze al maanden of jaren met suïcidegedachten rond. Een bepaalde gebeurtenis kan er dan de oorzaak van zijn dat de laatste weerstand gebroken is.

Schokkend

Een zelfdoding in je omgeving meemaken is erg schokkend en moeilijk om mee om te gaan. Veel mensen verwijten zichzelf dat ze de signalen niet tijdig hebben gezien of niet op de juiste manier hebben gereageerd om de suïcide te voorkomen. Jammer genoeg zijn gedachten aan zelfdoding erg taboe, waardoor mensen ze zelden zelf ter sprake brengen.

Feitelijk is het zo dat 75 procent op voorhand kenbaar heeft gemaakt aan zelfdoding te denken, door verbale of non-verbale signalen. Alleen worden die signalen vaak pas achteraf duidelijk. Bovendien verwijzen de signalen die gegeven worden niet altijd specifiek naar zelfdoding.

Een derde thema “Armoede”

Risico op armoede of sociale uitsluiting, afgekort AROPE, verwijst naar de situatie waarin personen geconfronteerd worden met minstens één van de 3 volgende armoederisico’s: monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie of leven in een huishouden met zeer lage werkintensiteit. De AROPE-graad, het aandeel van de totale bevolking dat een risico op armoede of sociale uitsluiting loopt, is de belangrijkste indicator om armoede op te volgen in het kader van de strategie “Europa 2020”

Armoederisico = Risico op monetaire armoede

Ernstige materiële deprivatie

Lage werkintensiteit

Blijf op de hoogte

‘Onthutsend’: 680.000 Vlamingen leven in armoede

Een voedselbank. Beeld tim dirven

Alle armoede-indicatoren staan in het rood. Toch legt de huidige Vlaamse regering zich geen doelstellingen meer op om die te bestrijden. Volgens experten negeert de regering daarmee de kanaries in de koolmijn. ‘De armoedecijfers zijn niet goed, dat kan niemand tegenspreken.’✦ Exclusief voor abonnees door PIETER GORDTS13 november 2019, 22:35

“Onthutsend.” Met dat woord omschrijft de twaalfde armoedebarometer de recentste armoedecijfers in België en Vlaanderen. De barometer is een initiatief van Decenniumdoelen, dat verschillende armoedeorganisaties verenigt en geeft een jaarlijkse stand van zaken.

En die oogt slecht. “De armoedebarometer kleurt rood”, zegt Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen. “We weten al een tijdje dat de aarde opwarmt. Onze samenleving daarentegen wordt steeds kouder, zo blijkt.” Hij haalt een paar cijfers aan: 16,4 procent van de Belgen leeft in armoede. Voor Vlaanderen ligt dat cijfer op 10,4 procent, wat overeenkomt met 680.000 Vlamingen ofwel de helft van de provincie Antwerpen. Sinds 2006 schommelt dat percentage tussen de 10 en 11 procent, ondanks de initiële bedoeling van de Vlaamse regering om de armoede te halveren.

Volgens de kinderamoede-index van Kind & Gezin groeit 1 op de 7 kinderen op in kansarmoede of in een gezin in kansarmoede (zie grafiek). “Die kansarmoede-index is toch een goede indicator voor diepe armoede”, zegt armoede-expert Bea Cantillon (UAntwerpen). “Hij is gebaseerd op observaties van verpleegkundigen van Kind & Gezin en op die manier dus veel omvattender dan enkel het inkomen.” Dat net de kinderarmoede al jaren in stijgende lijn zit, baart velen zorgen. Sinds 2006 is de kansarmoede-index meer dan verdubbeld.

Armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven): ‘De cijfers leren ons dat zij die niet werken, het kwetsbaarst zijn voor armoede.’ Beeld ID/Bas Bogaerts

Daarnaast spreken enkele subindicatoren – “Toch een beetje de kanaries in de koolmijn”, aldus armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) – boekdelen. Zo moeten steeds meer Vlamingen beroep doen op een leefloon (41.000 mensen) of voedselbanken (160.000 aanvragen). De wachtlijsten voor sociale woningen groeiden aan tot 154.000 wachtenden. De uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw, steeds meer mensen stellen een doktersbezoek uit omwille van de kost, enzovoort.

“Er zijn te veel indicatoren die negatief staan”, zegt Van Lancker. “Over het algemeen blijft het armoederisico stabiel. Maar bij aantal specifieke groepen stijgt het net: werklozen, eenoudergezinnen, huurders en niet-EU-migranten.” Ook Vlaams minister van Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) erkent dat. “De armoedecijfers zijn niet goed, dat kan niemand tegenspreken.”

Beeld rv

AFREKENING

Dat een Vlaamse regering het dan presteert om bij de voorstelling van haar regeerakkoord het woord armoede zelfs niet in de mond te nemen, verbaast Geysels. Vooral het verdwijnen van elke armoededoelstelling uit het regeerakkoord ligt moeilijk. In 2009 legde de Vlaamse regering zichzelf met het Pact2020 op om elke gezin een inkomen te geven dat zeker boven de Europese armoederisicodrempel zou liggen. “Nu heeft men gezien dat die doelstelling niet gehaald zou worden”, zegt Geysels. “Zo kunnen de ministers ook niet afgerekend worden op hun beloften en afspraken.”

Beke is het niet eens met die lezing. “In het regeerakkoord worden wel degelijk keuzes gemaakt om wie het moeilijk heeft te helpen. We investeren in sociale woningen, jobkrediet voor de lage lonen, steun voor wie woonzorgcentrum niet kan betalen… Ik geloof meer in dergelijke concrete initiatieven dan in algemene doelstellingen.”

Het is niet dat de Vlaamse regering geen initiatieven neemt, maar armoede is duidelijk geen prioriteit, zeggen Cantillon en Van Lancker. “Je ziet een duidelijke lijn in het beleid van deze regering: tewerkstelling”, zegt die laatste. “Het zijn de werkenden die in de watten gelegd moeten worden. Maar eigenlijk tonen deze cijfers dat daar niet noodzakelijk het grote probleem ligt. Mensen die niet in arbeidsmarkt zitten of er moeilijk toegang tot krijgen, zijn daar het slachtoffer van. De cijfers leren ons dat zij die niet werken, het kwetsbaarst zijn voor armoede.”

Wat het volgens alle experten extra pijnlijk maakt, is dat Vlaanderen net over heel wat beleidsinstrumenten beschikt om die armoede structureel aan te pakken. De barometer schuift acht concrete maatregelen naar voor die kunnen helpen, van het hervormen van het Groeipakket (de vroegere Kinderbijslag, PG) tot extra investeringen in sociale woonvesting met het geld dat gewonnen wordt uit de afschaffing van de woonbonus (DM 1/10).


Abonneer U op deze Blog.

Ik hou evenmin van Spam als U, Uw gegevens worden “NIET” gedeeld aan derden

Free counters!
Free counters!

Voeg je bij 4.005 andere volgers

Bezoek ook eens mijn Blogberichten

BEZOEK BLOG KLIK ==>>HIER